अनलाइनमा दराज केमुको मोबाइल सप्ताह: ५० प्रतिशतसम्म छुटमा मोबाइल, सामान हातपरेपछि पैसा
थप नगद छुट साथै मोबाइल डाटा पनि निशुल्क, ग्राहकलाई आकर्षक उपहार पनि