बाढीपीडित पुन:स्थापनालाई ७३ अर्ब चाहिने
१ लाख ९० हजारभन्दा धेरै घरमा पूर्ण वा आंशिक क्षति