आत्मनिर्भर भनिएका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग कति ?

बिजपाटी सम्बाददाता

बिजपाटी सम्बाददाता

Aug 11, 2020 | 11:12:27 AM मा प्रकाशित

sarbottam cement

नेपाली औषधि उद्योगीहरुले ३० थरीका औषधिमा आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरिरहेका छन् । आन्तरिक उत्पादनले नै धान्न सक्ने औषधिहरु विदेशबाट आयात नगरौँ भनेर उनीहरुले आन्दोलन पनि गरे । स्वास्थ्य मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग र उद्योगीहरुबीच आत्मनिर्भर भईसकेका उत्पादनको आयात प्रतिस्थापन गर्दै लैजाने सहमति पनि भएको छ । 

कति कम्पनीले कुन औषधि उत्पादन गर्छन् ?

आत्मनिर्भरको परिभाषा उद्योगीहरुले फरक किसिमले तय गरेका छन् । एउटै उत्पादन १० अथवा १० भन्दा बढी कम्पनीले उत्पादन गर्छन् भने त्यो उत्पादन पर्याप्त हुने र स्वदेशी उत्पादनले नै धान्न सक्ने उद्योगीहरुको अनुमान छ । औषधि व्यवस्था विभागले यसको निश्चित मापददण्ड तयार नगरेपनि उद्योगीको अनुमानमा सतही सहमत जनाएको छ ।

उद्योगी र औषधि व्यवस्था विभागले २०७४ सालमै आत्मनिर्भर भनिएका ३० थरीका औषधि प्रयः सबैजसो उद्योगहरुले उत्पादन गर्ने औषधिभित्र पर्छन् । नेपालमा सञ्चालित ६२ वटा औषधि उद्योग र विदेशबाट आयातित (हालसम्म अनुमति पाएका) हरुबाट हुने उत्पादनले नै केही औषधिको माग पूरा गर्ने उद्योगीको दाबी छ । 

s|=;=

  cf}iflwsf] gfd

pTkfbssf] ;+Vof

!=

Albendazole -6\ofan]6÷;:k]G;g_

%&

@=

Amoxycillin -SofK;'n÷6\ofan]6÷kfp8/_

*@

#=

Azithromycin -6\ofan]6÷;:k]G;g_

^%

$=

Trimethorpim+ Sulphamethozazole -6\ofan]6÷;:k]G;g_

$#

%=

Metronidazole -6\ofan]6÷;:k]G;g_

#%

^=

Antiacid containing alminium, magnesium Salts -Ro'Pjn 6\ofan]6÷ ;:k]G;g_

%@

&=

Omeprazole -6\ofan]6÷SofK;'n_

^$

*=

Pantoprazole -6\ofan]6_

&%

(=

Ranitidine -6\ofan]6_

&%

!)=

Multivitamins combination products -6\ofan]6÷SofK;'n÷l;/k_

^!

!!=

Paracetamol -6\ofan]6÷;:k]G;g÷l;/k_

&@

!@=

Cough preparation containing approved combination

-6\ofan]6÷l;/k÷SofK;'n_

$&

!#=

Enzyme preparation containing approved combination -6\ofan]6÷l;/k_

@*

!$=

Oral Rehydration Salts containing approved composition -:ofr]6_

(

!%=

Paracetamol + Ibuprofen combination -6\ofan]6÷;:k]G;g_

&)

!^=

Cetrizine -6\ofan]6÷;:k]G;g_

#$

!&=

Indomethacin (Immediate release)

-SofK;'n_

#$

!*=

Diclofenac -cf]OG6d]G6÷ h]n_

@$

!(=

Tinidazole -6\ofan]6÷;:k]G;g_

$!

@)=

Albendazole, vet -Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n_

(

@!=

Oxyclonazide, vet -Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n_

!@

@@=

Levamisol, vet -Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n_

(

@#=

Paracetamol, vet -Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n_

 

@$=

Oxytetracycline, vet -Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n_

!#

@%=

Calamine Lotion -Nff]zg_

!%

@^=

Calcium carbonate containing approved combination -6\ofan]6÷;:k]G;g_

$(

@&=

Gention Violet -;f]n'zg_

$

@*=

Nimesulide -6\ofan]6_

^!

@(=

Tramadol -6\ofan]6÷SofK;'n_

$$

#)=

Cyproheptadine -6\ofan]6÷l;/k_

!^

 

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved