गगन थापाको प्रस्तावमा डीडीएका डीजीको 'कैँची', अफ्ट्यारोमा नेपालका औषधि व्यवसायी

निरोज कुमार थापा

निरोज कुमार थापा

Jul 21, 2020 | 06:59:23 PM मा प्रकाशित

laxmi bank

उद्योगीले नेपाली बजारमा माग हुने ३० थरीका औषधिमा मूलुक आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरेको ३ वर्ष भयो । तर सरकारले न उद्योगीको कुरा पत्याएको छ, न आफूले यकिन अध्ययन नै गरेको छ । २०७४ सालमै औषधि उत्पादकहरुले मूलुक ३० थरीका औषधिमा आत्मनिर्भर रहेको र आयात रोक्नुपर्ने माग राखेका थिए ।

राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ ले नेपाली औषधि उद्योगलाई राष्ट्रिय प्रथमिकताको सूचीमा राखी १० वर्षभित्र ८० प्रतिशत औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर २६ वर्ष अगाडीको नीति आज फर्केर हेर्दा कार्यान्वयन भने शून्य नै देखिन्छ।

हालसम्म नेपाल कुन कुन औषधिमा कति प्रतिशत आत्मनिर्भर छ भन्ने सरकारी तथ्यांक यकिन छैन । तर उद्योगीहरुले भने तथ्यांक यकिन गर्ने काम सरकारको भएको तर मूलुक अहिले नै ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको दाबी गरेका छन् । केही भ्याक्सिनबाहेक सबै खालका औषधि नेपालमै बन्ने उनीहरुको दाबी छ ।

विभागको बदमासी

उद्योगीले आन्तरिक उत्पादनले नै धान्ने औषधिको आयात रोक्नुपर्ने माग राखेर अहिले आन्दोलन गर्दै आएका छन् । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला उद्योगीले ३० प्रकारका औषधिमा मूलुक आत्मनिर्भर रहेको दाबीसहित छलफल गरेका थिए । 

२०७३ सालमा मन्त्री थापाले औषधि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक नारायण ढकाल, अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि, वाणिज्य मन्त्रालयको प्रतिनिधि, औषधि उत्पादक संघ र स्वतन्त्र विज्ञ सदस्यको रुपमा विश्व पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल बनाएका थिए । कार्यदलले ३० थरीका औषधिको आयात रोक्दा हुने भन्दै २१ बुँदे सुझाव प्रतिवेदन दिएको थियो ।

यो प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयले ३० थरीका औषधिको आयात प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको अथवा नदिएको भन्नेमा अझै अन्यौलता छ ।

स्रोतका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले उक्त प्रस्ताव पास गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्ताव पास भएपछि मन्त्रालयले विभागलाई कार्यान्वयनको लागि पत्र लेखेको भएपनि विभागले भने पत्र नै गायब बनाईएको छ । तालुक मन्त्रालयले आफूलाई पठाएको पत्रको उत्तर विभागले उद्योग मन्त्रालयमा पठाएर बदमासी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

उद्योगीहरुले भारतबाट औषधि ल्याएर बिक्रि गर्नेहरुसँग साँठगाँठ गरेर विभागका महानिर्देशकले स्वदेशी उद्योग मास्न लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

२०७४ सालमै आत्मनिर्भर रहेका औषधिको सूचीः

qm=;+=

cf}iflwsf] gfd

cf}iflwsf] dfqfsf] k|sf/

cf}lrTo÷:ki6Ls/0f

!=

Albendazole

6\ofAn]6÷;:k]G;g

(Tablet/Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L %& k|sf/sf] a|f08x?df cNj]G8fhf]n cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwaf6 :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g / of] cf}iflwdf clgjfo{ ?kdf  g]kfnL efiffdf n]an 6fF:g'kg]{ k|fjwfg cGtu{tdf ;"lrs[t 5 . ;/sf/n] o;nfO{ lgwf{l/t d"No tyf lgMz'Ns pknAw x'g] cf}iflwsf] ;'rLdf ;"lra4 u/]sf] 5 .

@=

Amoxycillin

SofK;'n÷6\ofan]6÷kfp8/

(Capsule/ Tablet/ Powder)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L *@ k|sf/sf] a|f08x?df Pdf]lS;lng cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwaf6 :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g / of] cf}iflwdf clgjfo{ ?kdf  g]kfnL efiffdf n]an 6fF:g'kg]{ k|fjwfg cGtu{tdf ;"lrs[t 5 . ;/sf/n] o;nfO{ lgwf{l/t d"No tyf lgMz'Ns pknAw x'g] cf}iflwsf] ;'rLdf ;"lra4 u/]sf] 5 . of] WHO sf] biowaiver eligibility ;"lr cGtu{t klg kb{5 .

#=

Azithromycin

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ^% k|sf/sf] a|f08x?df Plhy|f]dfOl;g cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwaf6 :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g / of] cf}iflwdf clgjfo{ ?kdf  g]kfnL efiffdf n]an 6fF:g'kg]{ k|fjwfg cGtu{tdf ;"lrs[t 5 . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 .

$=

Trimethorpim + Sulphamethozazole

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L $# k|sf/sf] a|f08x?df of] cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 . of] cf}iflwsf] ahf/ lx:;f cfofltt  eGbf :jb]zL a|f08sf] pRr /x]sf] 5 .

%=

Metronidazole

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L #% k|sf/sf] a|f08x?df of] cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

^=

Antiacid containing alminium, magnesium Salts

Ro'Pjn 6\ofan]6÷ ;:k]G;g

(Chewable Tablet / Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L %@ k|sf/sf] a|f08x?df of] cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

&=

Omeprazole

6\ofan]6÷SofK;'n

(Tablet/ Capsule)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ^$ k|sf/sf] a|f08x?df of] cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 . o;sf] pTkfbg k|lqmofdf s]jn Kofn]6\;x? eg]{ sfd dfq ul/G5 .

*=

Pantoprazole

6\ofan]6

(Tablet)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L &% k|sf/sf] a|f08x?df o; cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 .

(=

Ranitidine

6\ofan]6

(Tablet)

 

 

 

 

 

 

 

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L &% k|sf/sf] a|f08x?df o; cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

!)=

Multivitamins combination products

6\ofan]6÷SofK;'n÷l;/k

(Tablet/ Capsule/ Syrup)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ^! k|sf/sf] a|f08x?df o; cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] cf}iflwdf @% k|sf/sf] ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pTkfbgx? 5g\ .

!!=

paracetamol

6\ofan]6÷;:k]G;g÷l;/k

(Tablet/ Suspension/ Syrup)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L &@ k|sf/sf] a|f08x?df o; cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 .

!@=

Cough preparation containing approved combination

6\ofan]6÷l;/k÷SofK;'n

(Tablet/ Capsule/ Syrup)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L $& k|sf/sf] a|f08x?df skm lk|k/];G; cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] cf}iflwdf ^ ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pTkfbgx? /x]sf 5g\ .

!#=

Enzyme preparation containing approved combination

6\ofan]6÷l;/k

(Tablet/  Syrup)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L @* k|sf/sf] a|f08x?df ODhfOd lk|k/];G; cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

!$=

Oral Rehydration Salts containing approved composition

:ofr]6 (Sachet)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ( k|sf/sf] a|f08x?df cf]/n /]xfO8«];g cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 . of] cf}iflwdf ! ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pBf]ux?af6 pTkflbt 5g\ .

!%=

Paracetamol + Ibuprofen combination

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L &) k|sf/sf] a|f08x?df Kff/fl;6fdf]n± cfOa'k|f]km]g cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] d"No lgoGq0f cGtu{t 5 . of] cf}iflwdf @# ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pBf]ux?af6 pTkflbt 5g\ .

!^=

Cetrizine

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L #$ k|sf/sf] a|f08x?df :ofl6«lhg cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

!&=

Indomethacin (Immediate release)

SofK;'n

(Capsule)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L #$ k|sf/sf] a|f08x?df OG8f]d]yfl;g cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

!*=

Diclofenac

cf]OG6d]G6÷ h]n

(Ointment/ Gel)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L @$ k|sf/sf] a|f08x?df l8Snf]km]gfs cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

!(=

Tinidazole

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L $! k|sf/sf] a|f08x?df l6lg8fhf]n cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] cf}iflwdf $ k|sf/sf ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pBf]ux?af6 pTkflbt 5g\ .

@)=

 

Albendazole, vet

Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n

(Bolus/ Liquid oral)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ( k|sf/sf] a|f08x?df cNj]G8fhf]n cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

@!=

Oxyclonazide, vet

Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n

(Bolus/ Liquid Oral)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L !@ k|sf/sf] a|f08x?df clS;Snf]hfgfO8 cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

@@=

 

Levamisol, vet

Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n

(Bolus/ Liquid oral)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ( k|sf/sf] a|f08x?df Nf]efldhf]n cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

@#=

 

Paracetamol, vet

Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n

(Bolus/ Liquid oral)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt a|f08x?df cf}iflw Kff/fl;6fdf]n pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

@$=

Oxytetracycline, vet

Jff]n;÷lnlSj8 cf]/n

(Bolus/ Liquid oral)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L !# k|sf/sf] a|f08x?df clS;6]6«f;fOlSng cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g .

@%=

 

Calamine Lotion

Nff]zg (Lotion)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L !% k|sf/sf] a|f08x?df Sofnfldg nf]zg cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] cf}iflw 6«lksn k|of]usf] nflu xf] . of] cf}iflwdf # ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pBf]ux?af6 pTkflbt 5g\ .

@^=

 

Calcium carbonate containing approved combination

6\ofan]6÷;:k]G;g

(Tablet/ Suspension)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L $( k|sf/sf] a|f08x?df SoflN;od sfaf]{g]6 cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cfoft k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] cf}iflwdf @) ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pBf]ux?af6 pTkflbt 5g\ .

@&=

 

Gention Violet

;f]n'zg

(Solution)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L $ k|sf/sf] a|f08x?df Hf]lG6g efof]n]6 cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . of] cf}iflw 6«lksn k|of]usf] nflu xf] h'g :jb]zL cf}iflw pBf]ux?af6 k|d'v cf}iflwsf] ?kdf cfk"lt{ x'G5 .

@*=

 

Nimesulide

6\ofan]6 (Tablet)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L ^! k|sf/sf] a|f08x?df gfOd;'nfO8 cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ . gofF cf}iflw k}7f/L k|fjwfg @)&! df nfu' eP otf s'g}klg ljb]zL sDkgLn]]] of] cf}iflw btf{ u/]sf] 5}g . of] cf}iflwdf @) ljb]zL a|f08 btf{ ePsf 5g\ eg] afFsL ;a} :jb]zL pBf]ux?af6 pTkflbt 5g\ .

@(=

 

Tramadol

6\ofan]6÷SofK;'n

(Tablet/ Capsule)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L $$ k|sf/sf] a|f08x?df 6«fdf8f]n cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ .

#)=

Cyproheptadine

6\ofan]6÷l;/k

(Tablet/ Syrup)

btf{ ePsf :jb]zL cf}iflw pBf]u tyf cfofltt u/L !^ k|sf/sf] a|f08x?df ;fOk|f]x]lK6l8g cf}iflw pknAw 5 . g]kfndf leq\ofOPsf] k|ljlwåf/f :jb]zL cf}iflw pBf]ux?n] k|ofKt dfqfdf o; cf}iflw pTkfbg ug{ ;Ifd 5g\ .


यसअघिः

औषधि उद्योगलाई सरकारको वेवास्ताः २६ वर्षमा १२ निर्णय, कार्यान्वयन शून्य

Share Your Thoughts

Recent News

Main News

TRENDING

Close in 7


Bizpati.com © 2020. All Rights Reserved